ZASADY PRZEPROWADZENIA LUSTRACJI W SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH

Art.91  . Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania.  Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.)

§1

Lustracje dzielą się na:

 1. pełne – polegające na badaniu lustracyjnym całokształtu działalności spółdzielni (bez badania bilansu)*
 2. częściowe – polegające na badaniu lustracyjnym części działalności spółdzielni na podstawie wystąpień organów samorządowych spółdzielni do związków rewizyjnych, bądź Krajowej Rady Spółdzielczej
 3. sprawdzające – polegające na powtórnym badaniu lustracyjnym przez innego lustratora w celu stwierdzenia prawidłowości ustaleń lustracji, zakwestionowanych przez organy samorządowe spółdzielni.
§2

Badanie lustracyjne prowadzi się biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. legalności – tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych spółdzielni
 2. gospodarności – tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku
 3. rzetelności – tj. dokumentowania czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Zgodnie z prawem spółdzielczym celem lustracji jest:

 • sprawdzenie, czy spółdzielnia przestrzega przepisów prawa i postanowień statutu,
 • sprawdzenie, czy spółdzielnia prowadzi działalność w interesie ogółu członków,
 • kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych,
 • wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni,
 • udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.
§3

Zasady odpłatności za przeprowadzenie  lustracji każdorazowo są ustalane z podmiotem zlecającym lustrację. Orientacyjny koszt całej procedury to 2,5-3 tys. zł. Zależy m.in. od długości okresu objętego lustracją, liczby zatrudnionych pracowników, rodzaju działalności, ilości akt do przejrzenia ale również od tego, czy spółdzielnia jest zrzeszona w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w Olsztynie

§ 4
 1. Lustrację mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą.

 

*Badanie bilansu przeprowadza biegły księgowy i wymaga to oddzielnego zlecenia