Porozumienie o współpracy w ramach Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ekonomii Społecznej Zawarte 21 listopada 2014 r.

Strony Porozumienia mając na celu wsparcie spółdzielni socjalnych i innych interesariuszy w tworzeniu przewagi konkurencyjnej na rynku wewnętrznym i za granicą postanawiają rozpocząć współpracę w ramach Klastra, zwanego dalej Warmińsko Mazurskim Klastrem Ekonomii Społecznej.

§1
Cele Porozumienia Klastrowego

Głównym celem niniejszego porozumienia jest zwiększenie konkurencyjności członków Warmińsko Mazurskiego Klastra Ekonomii Społecznej poprzez:

 1. Stworzenie trwałych ram współpracy pomiędzy członkami Klastra ES.
 2. Stworzenie sieci powiązań pomiędzy członkami Klastra ES a biznesem, samorządem terytorialnym, jednostkami badawczymi i naukowymi, mediami oraz instytucjami otoczenia biznesu.
 3. Profesjonalizacja i podnoszenie jakości działania członków Klastra E5.
 4. Wsparcie tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług przez członków Klastra ES.
 5. Wsparcie zwiększania skali działania członków Klastra ES.
 6. Promocja działalności członków Klastra ES.
§ 2
Główne obszary współpracy

Dla realizacji celów Porozumienia określonych W § 1, Strony podejmować będą działania polegające w szczególności na:

 1. Realizacji wspólnych działań służących wypracowaniu strategii Klastra ES oraz planów, które będą stanowić podstawę do sformalizowania współpracy podjętej w ramach Porozumienia.
 2. Wspieranie współpracy gospodarczej między członkami Klastra ES.
 3. Budowaniu partnerstwa i zapewnieniu przepływu informacji miedzy środowiskami biznesu, nauki, mediów i polityki według najlepszych standardów europejskich.
 4. Wsparcie profesjonalnego projektowania i wprowadzania na rynek nowych, innowacyjnych usług i produktów rynkowych przez członków Klastra ES.
 5. Doskonalenie organizacji, zarządzania i marketingu oraz działania na rzecz podniesienia jakości usług i produktów oferowanych przez członków Klastra ES.
 6. Przygotowanie i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach projektowych, badawczych i wdrożeniowych.
 7. Tworzenie mechanizmu przygotowania kadr zarządzających dla członków Klastra ES i wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania oraz systemów informatycznych.
 8. Inicjowanie i wspieranie relacji biznesowych z podmiotami zagranicznymi.
 9. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zwiększenie skali działalności gospodarczej i zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych należących do klastra.
 10. Inicjowanie i realizacja działań promocyjnych na rzecz członków Klastra ES.
§ 3
Struktura organizacyjna Klastra PES
 1. Strukturę organizacyjną Klastra ES tworzą Rada Klastra, Grupy Robocze Obszarów Funkcjonalnych, Koordynator Klastra i Członkowie.
 2. Rada Klastra jest organem koordynacyjno-kontrolnym, wyznacza kierunki rozwoju i strategię Klastra PES, nadzoruje działalność Koordynatora Klastra i Grup Roboczych. W skład Rady Klastra wchodzi po jednym przedstawicielu każdego z C`1łonków. Rada spotyka się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Na pierwszym spotkaniu Rady uchwalony zostanie jej regulamin działania.
 3. Grupy Robocze Obszarów Funkcjonalnych tworzone są na wniosek grupy Członków lub Rady Klastra i mają na celu realizację konkretnych zadań. Każda Grupa Robocza ma koordynatora odpowiedzialnego za realizację powierzonego jej zadania oraz w uzgodnionym uprzednio terminie realizacji zadania.
 4. Strony Porozumienia powierzają zadania koordynacji działań związanych z rozwojem inicjatywy klastrowej RSZR lub OWES w Olsztynie lub WAMA COOP W Olsztynie
 5. Do zadań Koordynatora należeć będzie:

a) współpraca z przedstawicielami Stron Porozumienia w zakresie przygotowania planu działań i stosownych dokumentów dla właściwego funkcjonowania inicjatywy klastrowej,
b) reprezentowanie Stron Porozumienia na zewnątrz, w szczególności w zakresie przygotowania i składania projektów wniosków o wsparcie inicjatywy klastrowej,
c) przygotowanie i przeprowadzenie spotkań Rady Klastra,
d) przygotowanie i przeprowadzenie dorocznej konferencji klastra,
e) wspieranie działalności Grup Roboczych Obszarów Funkcjonalnych,
f) wykonywanie wszystkich czynności związanych z przyjmowaniem nowych członków,
g) prowadzenie sekretariatu klastra,
h) przygotowanie propozycji regulaminów działania Rady Klastra i Grup Roboczych Obszarów Funkcjonalnych.

§ 4
Postanowienia ogólne
 1. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, którzy identyfikują się celami Klastra ES.
 2. Klaster nie posiada osobowości prawnej, stanowi natomiast platformę wspólnych działań dla osiągnięcia wspólnych celów.
 3. Współpraca członków Klastra ES odbywa się poprzez Radę Klastra, Grupy Robocze Obszarów Funkcjonalnych oraz realizację wspólnych projektów lub wspólnych działań gospodarczych i promocyjnych.
 4. Porozumienie obowiązuje od daty jego zawarcia.
 5. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony z możliwością jego jednostronnego wypowiedzenia, złożonego na piśmie przez każdego z sygnatariuszy.
§ 5
Postanowienia końcowe
 1. Niniejsze Porozumienie nie powoduje jakiegokolwiek stosunku podległości pomiędzy Członkami.
 2. Niniejsze porozumienie nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla podmiotów, które do niego przystąpiły.
 3. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy Klastrem a jego Członkami w zakresie prowadzonej przez Członków działalności gospodarczej, Członkowie Klastra będą realizować swoje zobowiązania w sposób autonomiczny, niezależny í na własną odpowiedzialność.
 4. Wszystkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.
 5. Porozumienie zostało sporządzone w jednym egzemplarzu, który będzie przechowywany w siedzibie Koordynatora Klastra. Członkowie klastra otrzymają kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Sygnatariusze Porozumienia o utworzeniu Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ekonomii Społecznej (alfabetycznie):

 1. ,,APROPO’S” Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna w Olsztynie
 2. „ARKA” Ornecka Spółdzielnia Socjalna w Ornecie
 3. „BABINIEC” Spółdzielnia Socjalna w Ornecie;
 4. „BAIIKOWA KRAINA” Spółdzielnia Socjalna w Kętrzynie
 5. CENTRUM WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCĹIALNEJ przy MOPS W Olsztynie
 6. DAR S.A. Działdowska Agencja Rozwoju w Działdowie;
 7. „ECO GREEN RECYKLING” , Spółdzielnia Socjalna w Pieckach
 8. „ECO STEAN”, Spółdzielnia Socjalna w Olsztynie
 9. ,,EKO FREE”, Spółdzielnia Socjalna W Olsztynie
 10. ,,G-URAL” , Spółdzielnia Socjalna w Olsztynie
 11. „LIDER”, Spółdzielnia Socjalna w Kętrzynie
 12. „MARZENIA”, Spółdzielnia Socjalna w Olsztynie
 13. ,,PTASZARNIA”, Spółdzielnia Socjalna w Olsztynie
 14. „STUDIO KOMERCJA”, Spółdzielnia Socjalna w Olsztynie
 15. ,,SZANSA”, Olsztyńska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna w Olsztynie
 16. TMB Spółdzielnia Socjalna w Olsztynie
 17. WAMA COOOP, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej w Olsztynie
 18. ,,WARMAX”, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna w Olsztynie
 19. ,,ŻYWA HISTORIA” Spółdzielnia Socjalna w Olsztynie