Regulamin lustracji

ZASADY PRZEPROWADZENIA LUSTRACJI W SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH
Art.91 . Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.)

§1
Lustracje dzielą się na:

pełne – polegające na badaniu lustracyjnym całokształtu działalności spółdzielni (bez badania bilansu)*
częściowe – polegające na badaniu lustracyjnym części działalności spółdzielni na podstawie wystąpień organów samorządowych spółdzielni do związków rewizyjnych, bądź Krajowej Rady Spółdzielczej
sprawdzające – polegające na powtórnym badaniu lustracyjnym przez innego lustratora w celu stwierdzenia prawidłowości ustaleń lustracji, zakwestionowanych przez organy samorządowe spółdzielni.
§2
Badanie lustracyjne prowadzi się biorąc pod uwagę następujące kryteria:

legalności – tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych spółdzielni
gospodarności – tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku
rzetelności – tj. dokumentowania czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.
Zgodnie z prawem spółdzielczym celem lustracji jest:

sprawdzenie, czy spółdzielnia przestrzega przepisów prawa i postanowień statutu,
sprawdzenie, czy spółdzielnia prowadzi działalność w interesie ogółu członków,
kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych,
wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni,
udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.
§3
Zasady odpłatności za przeprowadzenie lustracji każdorazowo są ustalane z podmiotem zlecającym lustrację. Orientacyjny koszt całej procedury to 2,5-3 tys. zł. Zależy m.in. od długości okresu objętego lustracją, liczby zatrudnionych pracowników, rodzaju działalności, ilości akt do przejrzenia ale również od tego, czy spółdzielnia jest zrzeszona w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w Olsztynie

§ 4
Lustrację mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą.

*Badanie bilansu przeprowadza biegły księgowy i wymaga to oddzielnego zlecenia