Statut

REGIONALNY SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY W OLSZTYNIE
tekst jednolity
17 stycznia 2014r
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Regionalny Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Olsztynie zwany dalej Związkiem jest dobrowolnym zrzeszeniem spółdzielni i organizacji spółdzielczych.
  2. Celem Związku jest udzielanie pomocy i wsparcia zrzeszonym spółdzielniom i organizacjom spółdzielczym w ich działalności statutowej poprzez tworzenie warunków rozwoju spółdzielni i organizacji spółdzielczych, upowszechnianie idei spółdzielczego gospodarowania, podejmowanie działań mających na celu zapewnienie legalności, gospodarności i rzetelności podmiotów spółdzielczych i organizacji spółdzielczych zrzeszonych W Związku oraz inspirowanie współdziałania między nimi oraz z ugrupowaniami o podobnym profilu działalności dla ich rozwoju i integracji.
  3. Związek działa poprzez swoje organy W sposób przewidziany w niniejszym statucie ustawie Prawo spółdzielcze i innych ustawach jego dotyczących.
  4 .Związek – przez swych przedstawicieli współpracuje z polskimi i zagranicznymi organizacjami spółdzielczymi i gospodarczymi, samorządowymi i pozarządowymi. Związek może także powoływać i uczestniczyć W powoływaniu nowych podmiotów – zwłaszcza gospodarczych i być ich członkiem.
 • 2
 1. Siedzibą Związku jest m. Olsztyn
  2. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Związek posiada osobowość prawną.
  4. Czas trwania Związku jest nie oznaczony.
  5. Związek może tworzyć oddziały terenowe, działające w jego imieniu na rzecz zrzeszonych podmiotów.
 • 3

Majątek Związku jest prywatną własnością jego członków.

II.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU
§4

Przedmiotem działalności Związku zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest w szczególności:
1) Reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni i organizacji spółdzielczych wobec organów władzy administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego (kod PKD 94.12.Z),
2) Inicjowanie powstawania, zmian i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości oraz mających dla niej istotne znaczenie (kod PKD 94. l2.Z),
3) Współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz placówkami naukowo badawczymi dla tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju spółdzielni (kod PKD 94.l2.Z),
4) Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz spółdzielni w zakresie całokształtu zagadnień będących przedmiotem ich działalności statutowej (kod PKD 94. l2.Z),
5) Prowadzenie na rzecz spółdzielni działalności instruktażowej i doradczej w zakresie organizacji, zarządzania, gospodarki, technologii, finansów i księgowości (kod PKD 70.22Z),
6) Prowadzenie doradztwa dla spółdzielni w zakresie informatyki (kod PKD 62.02.Z),
7) Prowadzenie szkolenia pracowników i członków organów samorządu spółdzielni (kod PKD 85.59.B),
8) Wydawanie poradników dla spółdzielni (kod PKD 58.1l.Z),
9) Wydawanie czasopisma i innych wydawnictw periodycznych (kod PKD 58. l4.Z),
10) Pozostała działalność wydawnicza (kod PKD 58.l9.Z),
11) Przeprowadzanie lustracji działalności spółdzielni, przeprowadzanie badan sprawozdań finansowych spółdzielni (kod PKD 70.22.Z),
12) Wykonywanie innych zadań przewidzianych w niniejszym statucie, oraz zleconych przez Ogólne Zebranie Przedstawicieli (kod PKD 94.99.Z).
13) Pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 85.59.B);
14) Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 94.99.Z)
Do zadań Związku , w szczególności należy:
a) udzielanie pomocy spółdzielniom i organizacjom spółdzielczym oraz innym jednostkom, W zakresie szkolenia, instruktażu i fachowego doradztwa W sprawach finansowo-księgowych, prawnych i samorządowo-organizacyjnych;
b) propagowanie znajomość Prawa spółdzielczego oraz zasad idei spółdzielczych i spółdzielczego współdziałania, wspiera rozwój działalności samorządowej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i społeczno-wychowawczej wśród spółdzielni oraz innych podmiotów;
c) działanie na rzecz integracji spółdzielczości oraz ochrony interesów zrzeszonych podmiotów i ich członków;
d) inicjowanie i propagowanie nowoczesnych form organizacji i zarządzania podmiotami spółdzielczymi oraz nowatorskich trendów W tworzeniu i funkcjonowaniu nowych podmiotów spółdzielczych;
e) ocena form, warunków, kierunków oraz wyników działalności spółdzielni w Regionie, a także przedstawianie informacje i wnioski organom samorządowym, rządowym i spółdzielczym;
Í) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spółdzielczości oraz mających dla niej istotne znaczenie;
g) rozpatrywanie skarg na działalność zrzeszonych w Związku podmiotów oraz organizuje postępowanie rozjemcze w sporach między nimi;
h) prowadzenie rejestru zrzeszonych w Związku spółdzielni i organizacji spółdzielczych oraz lustratorów i biegłych rewidentów;
i) prowadzenie innej działalność gospodarczej związanej z celami statutowymi w zakresie przewidzianym obowiązującymi ustawami;
j) współpraca z międzynarodowymi organizacjami spółdzielczymi i reprezentuje w nich interesy zrzeszonych w Związku podmiotów , oraz udziela im pomocy w nawiązywaniu kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zwłaszcza spółdzielczymi;
k) organizacja udziału spółdzielni i organizacji spółdzielczych zrzeszonych w Związku w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach oraz popularyzuje i promuje podmioty spółdzielcze oraz ich wyroby w kraju i za granicą lub reprezentuje je, w celu zwiększenia ich konkurencyjności rynkowej i zagranicznej;
l) podejmowanie działania na rzecz integracji branżowej poszczególnych rodzajów spółdzielni i organizacji spółdzielczych m.in. przez powoływanie klastrów, klubów spółdzielczych , porozumień i partnerstw;
ł) współpraca z Krajową Radą Spółdzielczą i, organizacjami spółdzielczymi oraz innymi podmiotami;
m) działanie na rzecz rozwoju spółdzielczych funduszów, mających na celu pomoc spółdzielniom – jako samorządowym strukturom – w gromadzeniu środków finansowych i wspomagających działalność spółdzielni;
n) organizacja pomocy w prowadzeniu zaopatrzenia materiałowego spółdzielni oraz zbytu wyrobów i usług zrzeszonych podmiotów;
o) inicjowanie nadawania spółdzielniom i organizacjom spółdzielczym zrzeszonym w Związku nagród i wyróżnień za działalność gospodarczą i środowiskowa;
p) pozyskanie środków krajowych i z Unii Europejskiej na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni oraz zrzeszonych w związku podmiotów.

 • 5
 1. Związek działając z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa może podejmować na rzecz zrzeszonych spółdzielni i organizacji spółdzielczych, w celu realizacji zadań określonych W § 4, również inne zadania – poza określonymi W § 4 – w sposób określony prawem i uchwałami jego władz statutowych.
  2. Związek może wykonywać zadania, o których mowa W § 4 również na rzecz Spółdzielni i organizacji spółdzielczych oraz innych podmiotów W nim nie zrzeszonych na podstawie odrębnych umów.

III.
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6

 1. Członkami Związku mogą być spółdzielnie oraz organizacje spółdzielcze, które założyły związek lub do niego przystąpiły.
  2. Przynależność do Związku jest dobrowolna i nie pociąga za sobą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.
  3. Przystępujący do Związku powinien złożyć deklarację podpisaną przez uprawomocnionych przedstawiciele oraz wnieść wpisowe W wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych).
  4. Wpisowe jest płatne najpóźniej W ciągu 60 dni od daty zawiadomienia Przystępującego o przyjęciu W poczet członków Związku.
  5. Wpisowe jest płatne jednorazowo i nie podlega zwrotowi W przypadku wystąpienia ze Związku.
 • 7
 1. Członkowie Związku mają prawo:
  1) brać udział w obradach Ogólnego Zebrania Przedstawicieli , uczestniczyć W wyborach do organów Związku oraz oceniać jego działalność, brać udział W zebraniach członków,
  2) żądać zwołania Ogólnego Zebrania Przedstawicieli oraz zamieszczenia oznaczonych spraw w jego porządku obrad pod warunkiem zgłoszenia wniosku W sposób i w terminie określonym przez statut,
  3) żądać przeprowadzenia lustracji działalności spółdzielni lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień,
  4) korzystać z prowadzonej przez Związek działalności instruktażowej, doradczej, Wydawniczej i innej określonej w statucie,
  5) przeglądać sprawozdania z działalności Związku oraz protokoły lustracji działalności Związku,
  6) zaznajamiania się z uchwałami organów Związku, protokołami obrad organów Związku oraz umowami zawieranymi przez Związek z osobami trzecimi; Zarząd Związku może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie Prawo spółdzielcze,
  7) zgłaszać wnioski, opinie i postulaty w sprawie działalności Związku.
  2. Do obowiązków członka Związku należy:
  1) wniesienie wpisowego w wysokości określonej w statucie,
  2) wpłacanie składek na wykonywanie zadań Związku,
  3) przestrzeganie postanowień statutu Związku oraz uchwał Ogólnego Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej W sprawach organizacyjnych i majątkowych Związku,
  4) umożliwianie Związkowi przeprowadzania lustracji,
  5) zawiadamianie Związku o istotnych zmianach dotyczących Spółdzielni lub organizacji spółdzielczej w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, połączeniu, podziale, likwidacji lub upadłości.
 • 8
 1. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Związku. Deklaracja powinna zawierać nazwę, adres i numer rejestru sądowego spółdzielni lub organizacji spółdzielczej oraz oświadczenie o podjęciu przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) uchwały o przystąpieniu spółdzielni do Związku.
  2. Przyjęcie w poczet członków Związku stwierdzają podpisami na deklaracji dwaj członkowie Zarządu z podaniem daty podjęcia uchwały 0 przystąpieniu.
  3. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków powinna być podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. O uchwale w sprawie przyjęcia w poczet członków lub odmawiającej przyjęcia, Zarząd powiadamia zainteresowanego na piśmie W terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o trybie odwoławczym.
  4. W razie odmowy przyjęcia na członka Związku, bądź zwłoki w rozpatrzeniu wniosku trwającej ponad 30 dni od złożenia deklaracji, zainteresowanej Spółdzielni lub organizacji spółdzielczej przysługuje prawo odwołania do Rady Nadzorczej Związku, która rozstrzyga w sprawie ostatecznie. Odwołanie pisemne powinno być wniesione w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia 0 odmowie przyjęcia na członka lub bezskutecznym upływie terminu na podjęcie uchwały Zarządu W tej sprawie. Rozpatrzenie odwołania przez Radę Nadzorczą następuje na najbliższym jej posiedzeniu po otrzymaniu odwołania najpóźniej w ciągu 3 m-cy od daty wniesienia odwołania.
  5. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
  1) dobrowolnego wystąpienia ze Związku,
  2) wykreślenia z rejestru członków Związku,
  3) wykluczenia ze Związku.
  6. Członek może wystąpić ze Związku za uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Do wypowiedzenia członek obowiązany jest dołączyć uchwałę walnego zgromadzenia o wystąpieniu ze Związku.
  7. Wykreślenie członka Z rejestrem członków Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Związku w przypadkach:
  a) upadłości lub wykreślenia Spółdzielni lub organizacji spółdzielczej z rejestru sądowego,
  b) nie uiszczania składek na działalność Związku lub zaleganie z ich wpłatą przez co najmniej 3 m-ce.
  8. Członek może być wykluczony ze Związku na podstawie uchwały Zarządu Związku jeżeli odmawia poddania się lustracji zgodnie z wymogami ustawy Prawo spółdzielcze.
  9. Członek występujący, wykreślany lub wykluczony ze Związku obowiązany jest uiścić składkę na działalność Związku do dnia rozwiązania stosunku członkostwa.
  10. O wykreśleniu lub wykluczeniu członka Związku Zarząd zawiadamia zainteresowaną Spółdzielnię lub organizację spółdzielczą oraz Krajową Radę Spółdzielczą w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu stosunku członkostwa. Członek ma prawo odwołać się od uchwały Zarządu 0 wykreśleniu lub wykluczeniu ze Związku do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w tej sprawie. Rozpatrzenie odwołania przez Radę Nadzorczą następuje na najbliższym jej posiedzeniu po otrzymaniu odwołania, najpóźniej W ciągu 3 m-cy od daty wniesienia odwołania. O decyzji Rady Nadzorczej członek jest zawiadamiany w terminie 2 tygodni od dnia rozpatrzenia odwołania.
  11. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
  a) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zarządu, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Zarządu do Rady Nadzorczej ;
  b) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Rady Nadzorczej odwołania od uchwały Zarządu, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zarządu;
  c) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej;
  d) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa 0 uchylenie uchwały Zarządu albo Rady Nadzorczej;
  12. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie, które powinno zawierać także pouczenie 0 przysługującemu wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi prawie odwołania się oraz terminie i trybie wniesienia odwołania.
  13. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
  14. Rejestr członków Związku prowadzi Zarząd. Rejestr zawiera dane wyszczególnione W deklaracji członkowskiej oraz daty przyjęcia w poczet członków, ustania członkostwa i jego przyczyny.

IV.
ORGANY ZWIĄZKU
§9

 1. Organami Związku są:
  1) Ogólne Zebranie Przedstawicieli,
  2) Rada Nadzorcza,
  3) Zarząd.
 • 10
 1. Do właściwości Ogólnego Zebrania Przedstawicieli (Zjazdu Delegatów) należy:
  1) uchwalanie programów i planów działalności Związku,
  2) uchwalanie zmian statutu,
  3)zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku
  4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
  5) uchwalanie regulaminu obrad walnego Zgromadzenia,
  6) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
  7) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
  8) zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i Rady Nadzorczej Związku
  9) ustalanie wysokości składek członków na koszty przeprowadzanych przez Związek lustracji,
  10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z realizacji programu Związku,
  11) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawianego protokołu polustracyjnego z działalności Związku oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
  12) podejmowanie uchwał W sprawie tworzenia w Związku funduszy celowych i ich przeznaczenia oraz zasad gospodarowania tymi funduszami,
  13) określanie dopuszczalnej sumy zobowiązań Związku,
  14) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia majątku Związku;
  15) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału oraz likwidacji Związku,
  16) inne sprawy objęte porządkiem obrad, a niebędące zadaniami Zarządu.
  17) dokonuje wyboru delegatów do reprezentowania Związku w zgromadzeniach organów statutowych, których Związek jest członkiem i innych organizacji;
  4. Ogólne Zebranie Przedstawicieli – zwyczajne zwołuje Zarząd Związku raz na rok, zawiadamiając o tym na 14 dni przed terminem ogół członków Związku w formie pisemnych zawiadomień .lub drogą e-mailową za potwierdzeniem odbioru Zawiadomienie powinno zawierać oznaczenie terminu, miejsca i porządku obrad OZP . Zarząd Związku może ponadto zwołać OZP z ważnych powodów w trybie nadzwyczajnym w każdym czasie.
  5. Ogólne Zebranie Przedstawicieli powinno być zwołane przez Zarząd Związku także na pisemne żądanie Rady Nadzorczej Związku lub przynajmniej 1/4 ogółu członków Związku. Wniosek o zwołanie w tym trybie OZP powinien określać cel i zawierać uzasadnienie jego zwołania. OZP powinno odbyć się najpóźniej w terminie 6 tygodni od wniesienia żądania. Uprawnieni do żądania zwołania OZP mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Wnioski w tej sprawie powinny być zgłoszone Zarządowi na piśmie na 6 tygodni przed terminem OZP ..
  6. OZP jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli liczba obecnych przedstawicieli wynosi co najmniej 1/3 ogółu wybranych.
  7. Uchwały OZP podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Uchwały mogą zapadać jedynie W sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w statucie.
  8. Ogólne Zebranie Przedstawicieli zwołuje Prezes Zarządu Związku lub jego zastępca.
  9.Z obrad OZP sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz obrad.
  10.Tryb pracy oraz inne warunki podejmowania uchwał przez OZP określa regulamin uchwalony przez ten organ.
 • 11
 1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez OZP w głosowaniu tajnym spośród kandydatów wskazanych przez zebrania członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej do Wyboru na daną kadencję ustala każdorazowo OZP
  2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego składu Rady podczas posiedzenia OZP. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje W przypadku:
  a) zrzeczenia się mandatu,
  b) odwołania członka Rady Nadzorczej przez OZP większością co najmniej 2/3 głosów,
  c) utraty członkostwa W Związku spółdzielni lub organizacji spółdzielczej, którą członek Rady Nadzorczej reprezentuje,
  d) utraty członkostwa w spółdzielni lub organizacji spółdzielczej, którą członek Rady Nadzorczej reprezentuje,
  e) śmierci członka Rady Nadzorczej,
  Í) cofnięcia mandatu delegata przez spółdzielnię.
  3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1) dokonywanie bieżących i okresowych kontroli działalności Związku pod kątem spełniania jego statutowych zadań,
  2) badanie prawidłowości wydatków Związku, jego gospodarki finansowej oraz kontrola jego stanu majątkowego,
  3) przedstawienie OZP sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji Związku przez Kraj ową Radę Spółdzielcza,
  4) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  5) przedkładanie OZP wniosku o udzieleniu absolutorium Zarządowi;
  6) podejmowanie uchwał W sprawie przeprowadzania badania rocznego sprawozdania finansowego Związku oraz wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia takiego badania.
 • 12
 1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera W głosowaniu jawnym spośród swoich członków : przewodniczącego i zastępca przewodniczącego i sekretarza
  2. Rada Nadzorcza, w zależności od potrzeb może powołać inne stałe lub czasowe rady, określając ich zadania.
 • 13
 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku.
  2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, W tym przewodniczącego lub jego zastępcy,
  3. Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez OZP;
 • 14
 1. Zarząd kieruje działalnością Związku oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.
  2. Zarząd składa się Z trzech członków; prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów.
  3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata
  4. Zarząd na kolejną kadencję wybiera Ogólne Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu tajnym, Z nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków . W tym samym trybie OZC w każdym czasie może odwołać członków Zarządu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
  5. Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić społecznie
 • 15
 1. Do zadań Zarządu należy bezpośrednie zarządzanie wszystkimi sprawami Związku w granicach określonych przepisami prawa, statutu oraz zgodnie z uchwałami OZP i Rady Nadzorczej . W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
  1) realizacja uchwalonych przez OZP programów działalności Związku,
  2) organizowanie wykonywania rewizyjnych funkcji Związku oraz innych jego statutowych zadań Wobec zrzeszonych podmiotów,
  3) podejmowanie decyzji majątkowych i finansowych związanych z działalnością Związku w granicach upoważnieni obowiązujących przepisów,
  4) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku,
  5) zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków działania organów Związku,
  6) przygotowywanie i zwoływanie Ogólnego Zebrania Przedstawicieli,
  7) administrowanie majątkiem Związku,
  8) Występowanie W imieniu Związku wobec władz, instytucji oraz innych osób fizycznych i prawnych,
  9)zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie regulaminów wynagradzania oraz regulaminów organizacji pracy,
  10) podejmowanie Wszelkich decyzji związanych z działalnością Związku nie zastrzeżonych w ustawie Prawo spółdzielcze lub statucie do Właściwości innych organów Związku.
  2. Oświadczenia woli za Związek składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik). W imieniu Związku Zarząd składa oświadczenia na piśmie W ten sposób, że pod nazwą Związku osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
  3. Zarząd bierze udział W OZP oraz W posiedzeniach Rady Nadzorczej i przedstawia żądane sprawozdania, wyjaśnienia i dokumenty.
  4. Tryb pracy Zarządu oraz podział czynności pomiędzy członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu.

V.
LUSTRACJA
§16

 1. Związek dla ułatwienia zrzeszonym spółdzielniom realizacji ich statutowych zadań w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesem członków, przeprowadza lustracje każdej zrzeszonej spółdzielni przynajmniej raz na trzy lata, a W okresie likwidacji corocznie (lustracja ustawowa).
  2. Na wniosek zarządu spółdzielni Związek może ponadto przeprowadzić odpłatnie , W każdym czasie lustrację całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień. Z żądaniem takiej lustracji mogą wystąpić także walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz 1/5 członków spółdzielni.
  3. Z wnioskiem o przeprowadzenie odpłatnej lustracji może wystąpić również spółdzielnia nie zrzeszona w Związku.
 • 17
 1. Celem lustracji jest badanie legalności, rzetelności i gospodarności działalności spółdzielni. Lustracja może obejmować całość działalności spółdzielni, niektóre jej zakresy lub określone zagadnienia. Lustracja ma również charakter doradczy.
  2. Lustrację przeprowadza lustrator wyznaczony przez Zarząd Związku. Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne.
  3. Wyznaczony przez Zarząd Związku lustrator obowiązany jest zawiadomić radę nadzorczą i zarząd spółdzielni o rozpoczęciu lustracji.
  4. Lustrator uprawniony jest do przeglądania ksiąg i wszelkich dokumentów w lustrowanej spółdzielni oraz do bezpośredniego sprawdzania jej stanu majątkowego, a organy spółdzielni i jej pracownicy obowiązani są do udzielania mu żądanych wyjaśnień i wszelkiej pomocy.
 • 18
 1. Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa radzie nadzorczej i zarządowi spółdzielni.
  2. Protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego.
  3. Lustrator obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wiadomości 0 działalności spółdzielni uzyskanych przy lustracji.
  4. Zasady odpłatności za przeprowadzane lustracje, o których mowa w § 16 statutu ustala OZP.

VI.
GOSPODARKA FINANSOWA
§19

 1. Zadania statutowe Związku finansowane są:
  1) ze składek Spółdzielni lub organizacji spółdzielczych, wnoszonych według zasad określonych przez OZP Związku,
  2) z wpisowego wnoszonego według ustaleń statutu,
  3) z dochodów z odpłatanej działalności statutowej,
  4) z dochodów z majątku Związku,
  5) z darowizn i dotacji.
  6) ze środków finansowych kraj owych i unijnych uzyskanych w drodze konkursów
  2. Związek prowadzi działalność W zakresie wykorzystywania posiadanych nieruchomości na własny rachunek lub wspólnie z innymi podmiotami.
  3. Związek może wchodzić z innymi podmiotami W przewidzianą prawem działalność gospodarczą.
  4. Dochód z działalności, o której mowa W ust. 2 i 3 będzie przeznaczony na realizację zadań statutowych.
 • 20

Związek tworzy następujące fundusze własne:
1. Fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego oraz innych źródeł określonych przepisami prawa.
2. Fundusze celowe tworzone ze źródeł wskazanych W uchwale OZP 0 ich utworzeniu i przeznaczeniu oraz na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

 • 21
 1. Spółdzielnia będąca członkiem Związku obowiązana jest wnosić składki na koszty wykonywanych przez Związek lustracji ustawowych.
  2. Wysokość składek oraz terminy ich wnoszenia określa uchwała OZP Związku.
 • 22

Przewidziane na rok kalendarzowy wpływy i wydatki Związku określa plan finansowy, który
uchwala OZP.

 • 23
 1. Rokiem obrachunkowym Związku jest rok kalendarzowy.
  2. Związek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 • 24
 1. Roczne sprawozdania finansowe Związku podlegają badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości na podstawie odrębnych przepisów. Uchwały w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
  2. Straty bilansowe Związku pokrywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uchwały w tym zakresie podejmuje OZP.
  3. Związek odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25

 1. Uchwały Ogólnego Zebrania Przedstawicieli Związku W sprawach organizacyjnych i majątkowych Związku obowiązują wszystkie organizacje spółdzielcze w nim zrzeszone.
  2. Uchwały, O których mowa W ust. 1 Zarząd przekazuje na piśmie do wiadomości zrzeszonym Spółdzielniom lub organizacjom spółdzielczym W terminie 30 dni od dnia ich podjęcia
  3. Zmiana statutu Związku wymaga uchwały OZP podjętej większością 2/3 głosów.
  4. Likwidacja Związku może nastąpić w przypadku i na zasadach określonych ustawą Prawo spółdzielcze.
 • 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo spółdzielcze.

REGIONALNY SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY W OLSZTYNIE
tekst jednolity
17 stycznia 2014r
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Regionalny Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Olsztynie zwany dalej Związkiem jest dobrowolnym zrzeszeniem spółdzielni i organizacji spółdzielczych.
  2. Celem Związku jest udzielanie pomocy i wsparcia zrzeszonym spółdzielniom i organizacjom spółdzielczym w ich działalności statutowej poprzez tworzenie warunków rozwoju spółdzielni i organizacji spółdzielczych, upowszechnianie idei spółdzielczego gospodarowania, podejmowanie działań mających na celu zapewnienie legalności, gospodarności i rzetelności podmiotów spółdzielczych i organizacji spółdzielczych zrzeszonych W Związku oraz inspirowanie współdziałania między nimi oraz z ugrupowaniami o podobnym profilu działalności dla ich rozwoju i integracji.
  3. Związek działa poprzez swoje organy W sposób przewidziany w niniejszym statucie ustawie Prawo spółdzielcze i innych ustawach jego dotyczących.
  4 .Związek – przez swych przedstawicieli współpracuje z polskimi i zagranicznymi organizacjami spółdzielczymi i gospodarczymi, samorządowymi i pozarządowymi. Związek może także powoływać i uczestniczyć W powoływaniu nowych podmiotów – zwłaszcza gospodarczych i być ich członkiem.
 • 2
 1. Siedzibą Związku jest m. Olsztyn
  2. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Związek posiada osobowość prawną.
  4. Czas trwania Związku jest nie oznaczony.
  5. Związek może tworzyć oddziały terenowe, działające w jego imieniu na rzecz zrzeszonych podmiotów.
 • 3

Majątek Związku jest prywatną własnością jego członków.

II.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU
§4

Przedmiotem działalności Związku zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest w szczególności:
1) Reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni i organizacji spółdzielczych wobec organów władzy administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego (kod PKD 94.12.Z),
2) Inicjowanie powstawania, zmian i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości oraz mających dla niej istotne znaczenie (kod PKD 94. l2.Z),
3) Współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz placówkami naukowo badawczymi dla tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju spółdzielni (kod PKD 94.l2.Z),
4) Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz spółdzielni w zakresie całokształtu zagadnień będących przedmiotem ich działalności statutowej (kod PKD 94. l2.Z),
5) Prowadzenie na rzecz spółdzielni działalności instruktażowej i doradczej w zakresie organizacji, zarządzania, gospodarki, technologii, finansów i księgowości (kod PKD 70.22Z),
6) Prowadzenie doradztwa dla spółdzielni w zakresie informatyki (kod PKD 62.02.Z),
7) Prowadzenie szkolenia pracowników i członków organów samorządu spółdzielni (kod PKD 85.59.B),
8) Wydawanie poradników dla spółdzielni (kod PKD 58.1l.Z),
9) Wydawanie czasopisma i innych wydawnictw periodycznych (kod PKD 58. l4.Z),
10) Pozostała działalność wydawnicza (kod PKD 58.l9.Z),
11) Przeprowadzanie lustracji działalności spółdzielni, przeprowadzanie badan sprawozdań finansowych spółdzielni (kod PKD 70.22.Z),
12) Wykonywanie innych zadań przewidzianych w niniejszym statucie, oraz zleconych przez Ogólne Zebranie Przedstawicieli (kod PKD 94.99.Z).
13) Pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 85.59.B);
14) Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 94.99.Z)
Do zadań Związku , w szczególności należy:
a) udzielanie pomocy spółdzielniom i organizacjom spółdzielczym oraz innym jednostkom, W zakresie szkolenia, instruktażu i fachowego doradztwa W sprawach finansowo-księgowych, prawnych i samorządowo-organizacyjnych;
b) propagowanie znajomość Prawa spółdzielczego oraz zasad idei spółdzielczych i spółdzielczego współdziałania, wspiera rozwój działalności samorządowej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i społeczno-wychowawczej wśród spółdzielni oraz innych podmiotów;
c) działanie na rzecz integracji spółdzielczości oraz ochrony interesów zrzeszonych podmiotów i ich członków;
d) inicjowanie i propagowanie nowoczesnych form organizacji i zarządzania podmiotami spółdzielczymi oraz nowatorskich trendów W tworzeniu i funkcjonowaniu nowych podmiotów spółdzielczych;
e) ocena form, warunków, kierunków oraz wyników działalności spółdzielni w Regionie, a także przedstawianie informacje i wnioski organom samorządowym, rządowym i spółdzielczym;
Í) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spółdzielczości oraz mających dla niej istotne znaczenie;
g) rozpatrywanie skarg na działalność zrzeszonych w Związku podmiotów oraz organizuje postępowanie rozjemcze w sporach między nimi;
h) prowadzenie rejestru zrzeszonych w Związku spółdzielni i organizacji spółdzielczych oraz lustratorów i biegłych rewidentów;
i) prowadzenie innej działalność gospodarczej związanej z celami statutowymi w zakresie przewidzianym obowiązującymi ustawami;
j) współpraca z międzynarodowymi organizacjami spółdzielczymi i reprezentuje w nich interesy zrzeszonych w Związku podmiotów , oraz udziela im pomocy w nawiązywaniu kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zwłaszcza spółdzielczymi;
k) organizacja udziału spółdzielni i organizacji spółdzielczych zrzeszonych w Związku w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach oraz popularyzuje i promuje podmioty spółdzielcze oraz ich wyroby w kraju i za granicą lub reprezentuje je, w celu zwiększenia ich konkurencyjności rynkowej i zagranicznej;
l) podejmowanie działania na rzecz integracji branżowej poszczególnych rodzajów spółdzielni i organizacji spółdzielczych m.in. przez powoływanie klastrów, klubów spółdzielczych , porozumień i partnerstw;
ł) współpraca z Krajową Radą Spółdzielczą i, organizacjami spółdzielczymi oraz innymi podmiotami;
m) działanie na rzecz rozwoju spółdzielczych funduszów, mających na celu pomoc spółdzielniom – jako samorządowym strukturom – w gromadzeniu środków finansowych i wspomagających działalność spółdzielni;
n) organizacja pomocy w prowadzeniu zaopatrzenia materiałowego spółdzielni oraz zbytu wyrobów i usług zrzeszonych podmiotów;
o) inicjowanie nadawania spółdzielniom i organizacjom spółdzielczym zrzeszonym w Związku nagród i wyróżnień za działalność gospodarczą i środowiskowa;
p) pozyskanie środków krajowych i z Unii Europejskiej na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni oraz zrzeszonych w związku podmiotów.

 • 5
 1. Związek działając z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa może podejmować na rzecz zrzeszonych spółdzielni i organizacji spółdzielczych, w celu realizacji zadań określonych W § 4, również inne zadania – poza określonymi W § 4 – w sposób określony prawem i uchwałami jego władz statutowych.
  2. Związek może wykonywać zadania, o których mowa W § 4 również na rzecz Spółdzielni i organizacji spółdzielczych oraz innych podmiotów W nim nie zrzeszonych na podstawie odrębnych umów.

III.
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6

 1. Członkami Związku mogą być spółdzielnie oraz organizacje spółdzielcze, które założyły związek lub do niego przystąpiły.
  2. Przynależność do Związku jest dobrowolna i nie pociąga za sobą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.
  3. Przystępujący do Związku powinien złożyć deklarację podpisaną przez uprawomocnionych przedstawiciele oraz wnieść wpisowe W wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych).
  4. Wpisowe jest płatne najpóźniej W ciągu 60 dni od daty zawiadomienia Przystępującego o przyjęciu W poczet członków Związku.
  5. Wpisowe jest płatne jednorazowo i nie podlega zwrotowi W przypadku wystąpienia ze Związku.
 • 7
 1. Członkowie Związku mają prawo:
  1) brać udział w obradach Ogólnego Zebrania Przedstawicieli , uczestniczyć W wyborach do organów Związku oraz oceniać jego działalność, brać udział W zebraniach członków,
  2) żądać zwołania Ogólnego Zebrania Przedstawicieli oraz zamieszczenia oznaczonych spraw w jego porządku obrad pod warunkiem zgłoszenia wniosku W sposób i w terminie określonym przez statut,
  3) żądać przeprowadzenia lustracji działalności spółdzielni lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień,
  4) korzystać z prowadzonej przez Związek działalności instruktażowej, doradczej, Wydawniczej i innej określonej w statucie,
  5) przeglądać sprawozdania z działalności Związku oraz protokoły lustracji działalności Związku,
  6) zaznajamiania się z uchwałami organów Związku, protokołami obrad organów Związku oraz umowami zawieranymi przez Związek z osobami trzecimi; Zarząd Związku może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie Prawo spółdzielcze,
  7) zgłaszać wnioski, opinie i postulaty w sprawie działalności Związku.
  2. Do obowiązków członka Związku należy:
  1) wniesienie wpisowego w wysokości określonej w statucie,
  2) wpłacanie składek na wykonywanie zadań Związku,
  3) przestrzeganie postanowień statutu Związku oraz uchwał Ogólnego Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej W sprawach organizacyjnych i majątkowych Związku,
  4) umożliwianie Związkowi przeprowadzania lustracji,
  5) zawiadamianie Związku o istotnych zmianach dotyczących Spółdzielni lub organizacji spółdzielczej w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, połączeniu, podziale, likwidacji lub upadłości.
 • 8
 1. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Związku. Deklaracja powinna zawierać nazwę, adres i numer rejestru sądowego spółdzielni lub organizacji spółdzielczej oraz oświadczenie o podjęciu przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) uchwały o przystąpieniu spółdzielni do Związku.
  2. Przyjęcie w poczet członków Związku stwierdzają podpisami na deklaracji dwaj członkowie Zarządu z podaniem daty podjęcia uchwały 0 przystąpieniu.
  3. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków powinna być podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. O uchwale w sprawie przyjęcia w poczet członków lub odmawiającej przyjęcia, Zarząd powiadamia zainteresowanego na piśmie W terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o trybie odwoławczym.
  4. W razie odmowy przyjęcia na członka Związku, bądź zwłoki w rozpatrzeniu wniosku trwającej ponad 30 dni od złożenia deklaracji, zainteresowanej Spółdzielni lub organizacji spółdzielczej przysługuje prawo odwołania do Rady Nadzorczej Związku, która rozstrzyga w sprawie ostatecznie. Odwołanie pisemne powinno być wniesione w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia 0 odmowie przyjęcia na członka lub bezskutecznym upływie terminu na podjęcie uchwały Zarządu W tej sprawie. Rozpatrzenie odwołania przez Radę Nadzorczą następuje na najbliższym jej posiedzeniu po otrzymaniu odwołania najpóźniej w ciągu 3 m-cy od daty wniesienia odwołania.
  5. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
  1) dobrowolnego wystąpienia ze Związku,
  2) wykreślenia z rejestru członków Związku,
  3) wykluczenia ze Związku.
  6. Członek może wystąpić ze Związku za uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Do wypowiedzenia członek obowiązany jest dołączyć uchwałę walnego zgromadzenia o wystąpieniu ze Związku.
  7. Wykreślenie członka Z rejestrem członków Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Związku w przypadkach:
  a) upadłości lub wykreślenia Spółdzielni lub organizacji spółdzielczej z rejestru sądowego,
  b) nie uiszczania składek na działalność Związku lub zaleganie z ich wpłatą przez co najmniej 3 m-ce.
  8. Członek może być wykluczony ze Związku na podstawie uchwały Zarządu Związku jeżeli odmawia poddania się lustracji zgodnie z wymogami ustawy Prawo spółdzielcze.
  9. Członek występujący, wykreślany lub wykluczony ze Związku obowiązany jest uiścić składkę na działalność Związku do dnia rozwiązania stosunku członkostwa.
  10. O wykreśleniu lub wykluczeniu członka Związku Zarząd zawiadamia zainteresowaną Spółdzielnię lub organizację spółdzielczą oraz Krajową Radę Spółdzielczą w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu stosunku członkostwa. Członek ma prawo odwołać się od uchwały Zarządu 0 wykreśleniu lub wykluczeniu ze Związku do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w tej sprawie. Rozpatrzenie odwołania przez Radę Nadzorczą następuje na najbliższym jej posiedzeniu po otrzymaniu odwołania, najpóźniej W ciągu 3 m-cy od daty wniesienia odwołania. O decyzji Rady Nadzorczej członek jest zawiadamiany w terminie 2 tygodni od dnia rozpatrzenia odwołania.
  11. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
  a) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zarządu, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Zarządu do Rady Nadzorczej ;
  b) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Rady Nadzorczej odwołania od uchwały Zarządu, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zarządu;
  c) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej;
  d) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa 0 uchylenie uchwały Zarządu albo Rady Nadzorczej;
  12. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie, które powinno zawierać także pouczenie 0 przysługującemu wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi prawie odwołania się oraz terminie i trybie wniesienia odwołania.
  13. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
  14. Rejestr członków Związku prowadzi Zarząd. Rejestr zawiera dane wyszczególnione W deklaracji członkowskiej oraz daty przyjęcia w poczet członków, ustania członkostwa i jego przyczyny.

IV.
ORGANY ZWIĄZKU
§9

 1. Organami Związku są:
  1) Ogólne Zebranie Przedstawicieli,
  2) Rada Nadzorcza,
  3) Zarząd.
 • 10
 1. Do właściwości Ogólnego Zebrania Przedstawicieli (Zjazdu Delegatów) należy:
  1) uchwalanie programów i planów działalności Związku,
  2) uchwalanie zmian statutu,
  3)zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku
  4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
  5) uchwalanie regulaminu obrad walnego Zgromadzenia,
  6) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
  7) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
  8) zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i Rady Nadzorczej Związku
  9) ustalanie wysokości składek członków na koszty przeprowadzanych przez Związek lustracji,
  10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z realizacji programu Związku,
  11) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawianego protokołu polustracyjnego z działalności Związku oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
  12) podejmowanie uchwał W sprawie tworzenia w Związku funduszy celowych i ich przeznaczenia oraz zasad gospodarowania tymi funduszami,
  13) określanie dopuszczalnej sumy zobowiązań Związku,
  14) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia majątku Związku;
  15) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału oraz likwidacji Związku,
  16) inne sprawy objęte porządkiem obrad, a niebędące zadaniami Zarządu.
  17) dokonuje wyboru delegatów do reprezentowania Związku w zgromadzeniach organów statutowych, których Związek jest członkiem i innych organizacji;
  4. Ogólne Zebranie Przedstawicieli – zwyczajne zwołuje Zarząd Związku raz na rok, zawiadamiając o tym na 14 dni przed terminem ogół członków Związku w formie pisemnych zawiadomień .lub drogą e-mailową za potwierdzeniem odbioru Zawiadomienie powinno zawierać oznaczenie terminu, miejsca i porządku obrad OZP . Zarząd Związku może ponadto zwołać OZP z ważnych powodów w trybie nadzwyczajnym w każdym czasie.
  5. Ogólne Zebranie Przedstawicieli powinno być zwołane przez Zarząd Związku także na pisemne żądanie Rady Nadzorczej Związku lub przynajmniej 1/4 ogółu członków Związku. Wniosek o zwołanie w tym trybie OZP powinien określać cel i zawierać uzasadnienie jego zwołania. OZP powinno odbyć się najpóźniej w terminie 6 tygodni od wniesienia żądania. Uprawnieni do żądania zwołania OZP mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Wnioski w tej sprawie powinny być zgłoszone Zarządowi na piśmie na 6 tygodni przed terminem OZP ..
  6. OZP jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli liczba obecnych przedstawicieli wynosi co najmniej 1/3 ogółu wybranych.
  7. Uchwały OZP podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Uchwały mogą zapadać jedynie W sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w statucie.
  8. Ogólne Zebranie Przedstawicieli zwołuje Prezes Zarządu Związku lub jego zastępca.
  9.Z obrad OZP sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz obrad.
  10.Tryb pracy oraz inne warunki podejmowania uchwał przez OZP określa regulamin uchwalony przez ten organ.
 • 11
 1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez OZP w głosowaniu tajnym spośród kandydatów wskazanych przez zebrania członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej do Wyboru na daną kadencję ustala każdorazowo OZP
  2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego składu Rady podczas posiedzenia OZP. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje W przypadku:
  a) zrzeczenia się mandatu,
  b) odwołania członka Rady Nadzorczej przez OZP większością co najmniej 2/3 głosów,
  c) utraty członkostwa W Związku spółdzielni lub organizacji spółdzielczej, którą członek Rady Nadzorczej reprezentuje,
  d) utraty członkostwa w spółdzielni lub organizacji spółdzielczej, którą członek Rady Nadzorczej reprezentuje,
  e) śmierci członka Rady Nadzorczej,
  Í) cofnięcia mandatu delegata przez spółdzielnię.
  3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1) dokonywanie bieżących i okresowych kontroli działalności Związku pod kątem spełniania jego statutowych zadań,
  2) badanie prawidłowości wydatków Związku, jego gospodarki finansowej oraz kontrola jego stanu majątkowego,
  3) przedstawienie OZP sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji Związku przez Kraj ową Radę Spółdzielcza,
  4) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  5) przedkładanie OZP wniosku o udzieleniu absolutorium Zarządowi;
  6) podejmowanie uchwał W sprawie przeprowadzania badania rocznego sprawozdania finansowego Związku oraz wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia takiego badania.
 • 12
 1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera W głosowaniu jawnym spośród swoich członków : przewodniczącego i zastępca przewodniczącego i sekretarza
  2. Rada Nadzorcza, w zależności od potrzeb może powołać inne stałe lub czasowe rady, określając ich zadania.
 • 13
 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku.
  2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, W tym przewodniczącego lub jego zastępcy,
  3. Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez OZP;
 • 14
 1. Zarząd kieruje działalnością Związku oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.
  2. Zarząd składa się Z trzech członków; prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów.
  3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata
  4. Zarząd na kolejną kadencję wybiera Ogólne Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu tajnym, Z nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków . W tym samym trybie OZC w każdym czasie może odwołać członków Zarządu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
  5. Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić społecznie
 • 15
 1. Do zadań Zarządu należy bezpośrednie zarządzanie wszystkimi sprawami Związku w granicach określonych przepisami prawa, statutu oraz zgodnie z uchwałami OZP i Rady Nadzorczej . W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
  1) realizacja uchwalonych przez OZP programów działalności Związku,
  2) organizowanie wykonywania rewizyjnych funkcji Związku oraz innych jego statutowych zadań Wobec zrzeszonych podmiotów,
  3) podejmowanie decyzji majątkowych i finansowych związanych z działalnością Związku w granicach upoważnieni obowiązujących przepisów,
  4) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku,
  5) zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków działania organów Związku,
  6) przygotowywanie i zwoływanie Ogólnego Zebrania Przedstawicieli,
  7) administrowanie majątkiem Związku,
  8) Występowanie W imieniu Związku wobec władz, instytucji oraz innych osób fizycznych i prawnych,
  9)zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie regulaminów wynagradzania oraz regulaminów organizacji pracy,
  10) podejmowanie Wszelkich decyzji związanych z działalnością Związku nie zastrzeżonych w ustawie Prawo spółdzielcze lub statucie do Właściwości innych organów Związku.
  2. Oświadczenia woli za Związek składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik). W imieniu Związku Zarząd składa oświadczenia na piśmie W ten sposób, że pod nazwą Związku osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
  3. Zarząd bierze udział W OZP oraz W posiedzeniach Rady Nadzorczej i przedstawia żądane sprawozdania, wyjaśnienia i dokumenty.
  4. Tryb pracy Zarządu oraz podział czynności pomiędzy członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu.

V.
LUSTRACJA
§16

 1. Związek dla ułatwienia zrzeszonym spółdzielniom realizacji ich statutowych zadań w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesem członków, przeprowadza lustracje każdej zrzeszonej spółdzielni przynajmniej raz na trzy lata, a W okresie likwidacji corocznie (lustracja ustawowa).
  2. Na wniosek zarządu spółdzielni Związek może ponadto przeprowadzić odpłatnie , W każdym czasie lustrację całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień. Z żądaniem takiej lustracji mogą wystąpić także walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz 1/5 członków spółdzielni.
  3. Z wnioskiem o przeprowadzenie odpłatnej lustracji może wystąpić również spółdzielnia nie zrzeszona w Związku.
 • 17
 1. Celem lustracji jest badanie legalności, rzetelności i gospodarności działalności spółdzielni. Lustracja może obejmować całość działalności spółdzielni, niektóre jej zakresy lub określone zagadnienia. Lustracja ma również charakter doradczy.
  2. Lustrację przeprowadza lustrator wyznaczony przez Zarząd Związku. Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne.
  3. Wyznaczony przez Zarząd Związku lustrator obowiązany jest zawiadomić radę nadzorczą i zarząd spółdzielni o rozpoczęciu lustracji.
  4. Lustrator uprawniony jest do przeglądania ksiąg i wszelkich dokumentów w lustrowanej spółdzielni oraz do bezpośredniego sprawdzania jej stanu majątkowego, a organy spółdzielni i jej pracownicy obowiązani są do udzielania mu żądanych wyjaśnień i wszelkiej pomocy.
 • 18
 1. Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa radzie nadzorczej i zarządowi spółdzielni.
  2. Protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego.
  3. Lustrator obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wiadomości 0 działalności spółdzielni uzyskanych przy lustracji.
  4. Zasady odpłatności za przeprowadzane lustracje, o których mowa w § 16 statutu ustala OZP.

VI.
GOSPODARKA FINANSOWA
§19

 1. Zadania statutowe Związku finansowane są:
  1) ze składek Spółdzielni lub organizacji spółdzielczych, wnoszonych według zasad określonych przez OZP Związku,
  2) z wpisowego wnoszonego według ustaleń statutu,
  3) z dochodów z odpłatanej działalności statutowej,
  4) z dochodów z majątku Związku,
  5) z darowizn i dotacji.
  6) ze środków finansowych kraj owych i unijnych uzyskanych w drodze konkursów
  2. Związek prowadzi działalność W zakresie wykorzystywania posiadanych nieruchomości na własny rachunek lub wspólnie z innymi podmiotami.
  3. Związek może wchodzić z innymi podmiotami W przewidzianą prawem działalność gospodarczą.
  4. Dochód z działalności, o której mowa W ust. 2 i 3 będzie przeznaczony na realizację zadań statutowych.
 • 20

Związek tworzy następujące fundusze własne:
1. Fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego oraz innych źródeł określonych przepisami prawa.
2. Fundusze celowe tworzone ze źródeł wskazanych W uchwale OZP 0 ich utworzeniu i przeznaczeniu oraz na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

 • 21
 1. Spółdzielnia będąca członkiem Związku obowiązana jest wnosić składki na koszty wykonywanych przez Związek lustracji ustawowych.
  2. Wysokość składek oraz terminy ich wnoszenia określa uchwała OZP Związku.
 • 22

Przewidziane na rok kalendarzowy wpływy i wydatki Związku określa plan finansowy, który
uchwala OZP.

 • 23
 1. Rokiem obrachunkowym Związku jest rok kalendarzowy.
  2. Związek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 • 24
 1. Roczne sprawozdania finansowe Związku podlegają badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości na podstawie odrębnych przepisów. Uchwały w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
  2. Straty bilansowe Związku pokrywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uchwały w tym zakresie podejmuje OZP.
  3. Związek odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25

 1. Uchwały Ogólnego Zebrania Przedstawicieli Związku W sprawach organizacyjnych i majątkowych Związku obowiązują wszystkie organizacje spółdzielcze w nim zrzeszone.
  2. Uchwały, O których mowa W ust. 1 Zarząd przekazuje na piśmie do wiadomości zrzeszonym Spółdzielniom lub organizacjom spółdzielczym W terminie 30 dni od dnia ich podjęcia
  3. Zmiana statutu Związku wymaga uchwały OZP podjętej większością 2/3 głosów.
  4. Likwidacja Związku może nastąpić w przypadku i na zasadach określonych ustawą Prawo spółdzielcze.
 • 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo spółdzielcze.